Tung Fu Rue

Normal Throws

Ressen-Shou

or +

Tetsuzankou

or +

Command Moves

Ukouryuu

+

Special Moves

Senshippo

+ or

Shou Ha

+ or

Geki Hou

or

Ressen-Kyaku

+ or

Air • Senpuu Ken

+ or

Super Special Moves

Senpuu Gou Ken

+ or

Dai Geki Hou

+ or

Climax Super Special Moves

Kyoku • Koureishin

+