Kyo Kusanagi

Normal Throws

Hatsugane

or +

Issetsu Seoi nage

or +

Command Moves

Ge-shiki • Gofu Yo

+

88 Shiki

+

Ge-shiki • Naraku Otoshi

+

Special Moves

100 Shiki • Oniyaki

+ or

R.E.D. Kick

+ or

75 Shiki • Kai

+ or

75 Shiki • Kai (Follow Up)

[or 75 Shiki • Kai] + or

114 Shiki • Aragami

+

128 Shiki • Konokizu

[114 Shiki • Aragami] + or

125 Shiki • Nanase

[128 Shiki • Konokizu] or

127 Shiki • Yanosabi 1

[128 Shiki • Konokizu] or

127 Shiki • Yanosabi 2

[114 Shiki • Aragami] + or

Ge-shiki • Migari Ugachi

[127 Shiki • Yanosabi 2] or

124 Shiki • Munotsuchi

[114 Shiki • Aragami] + or

427 Shiki • Hikigane

[124 Shiki • Munotsuchi] or

Ge-Shiki • Tsurubeotoshi

[124 Shiki • Munotsuchi] or

115 Shiki • Dokugami

+

401 Shiki • Tsumiyomi

[115 Shiki • Dokugami] + or

402 Shiki • Batsuyomi

[401 Shiki • Tsumiyomi] + or

100 Shiki • Oniyaki

[402 Shiki • Batsuyomi] + or

212 Shiki • Kototsuki Yo

+ or

Super Special Moves

Ura 108 Shiki • Orochinagi

+ or Long-press OK

182 Shiki

+ or Long-press OK

Climax Super Special Moves

Ura 1127 Shiki • Yaegaki

+