Mai Shiranui

Normal Throws

Shiranui Gorin

or +

Fuusha Kuzushi

or +

Yume-Zakura

+

Command Moves

Ukihane

+

Sankaku-tobi

Special Moves

Ryuuenbu

+ or

Kachousen

+ or

Hissatsu Shinobi-Bachi

+ or

Musasabi no Mai • Front

+ or

Musasabi no Mai • Back

or + or

Musasabi no Mai (Air)

+ or

Super Special Moves

Chou Hissatsu Shinobi-Bachi

+ or

Kagerou no Mai

+ or

Climax Super Special Moves

Shiranui-Ryuu Ougi • Kunoichi

+